ท่านได้ทำการจองสำเร็จแล้ว

โปรดตรวจสอบการจองของท่านผ่านทางอีเมลล์ตามที่ท่านได้ระบุไว้

Your appointment has been received. Please kindly check the appointment in your email